Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:
1. CNC обработващ център - 1 брой";
2. Аспирационна система - 1 брой.

Краен срок за подаване на оферти: 17.00 ч. на 22.04.2016 г.

СВАЛИ ПЪЛНИЯ ПАКЕТ >>

ДОКУМЕНТИ В .pdf ФОРМАТ: Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ
Договор за доставка
Изисквания към офертите
Методика за оценка на получените оферти по обособена позиция 1
Методика за оценка на получените оферти по обособена позиция 2
Общи условия към ДБФП
Оферта за обособена позиция 1
Оферта за обособена позиция 2
Публична покана
'; } ?>